FEUERWEHR NOTRUF

Home

Josef Antoniol
Hauptbrandinspektor a.D., Gruppenkommandant, Seniorenbeauftragter
Manfred Diregger
Oberbrandmeister d.V., Schriftführer
Rudolf Diregger
Hauptlöschmeister d.F., Ortsjugendbeauftragter
Peter Friedmann
Brandinspektor d.S., Bereichssanitätsbeauftragter, Zugskommandant
Hans-Jörg Götzfried
Brandmeister, Zugskommandant, Maschinenmeister
Jürgen Graf
Löschmeister d.F., Funkbeauftragter